دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرتضی   طلاچیان

پست الکترونیکی : m-talachian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شهرسازی - و اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهرسازی - انستیتو شهرسازی آکادمی پاریس Institut de l\'urbanisme de l\'académie de Paris - اقتصاد - دانشگاه پاریس 8 فرانسه Université Paris viii

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شهرسازی و آمایش
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : سوربن - پاریس 1 Panthéon Sorbonne Université Paris

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی و آمایش - و جغرافیای شهری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : شهرسازی و آمایش - سوربن - پاریس (1996) 1 Panthéon Sorbonne Université Paris - جغرافیای شهری - لومونوسف مسکو (Lomonosov Moscow State University (1993

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شهرسازی

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه هنرومعماری

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/07/01

مرتضی طلاچیان

مرتضی طلاچیان

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^